Asia Business Builders
ABB

Khảo sát chi tiết và định giá doanh nghiệp

Dịch vụ định giá doanh nghiệp

Chúng tôi cung cấp dịch vụ định giá doanh nghiệp để phục vụ xây dựng kế hoạch kinh doanh và đàm phán giao dịch M&A, bao gồm:

  • Xây dựng và đánh giá kế hoạch kinh doanh và dự báo dòng tiền tài chính của doanh nghiệp
  • Đánh giá nhu cầu vốn và xây dựng mô hình tài chính
  • Phân tích khả năng M&A và các ảnh hưởng của giao dịch M&A tới mô hình tài chính đã xây dựng
  • Nhận diện và phân tích các lợi thế gia tăng (giá trị cộng hưởng) của giao dịch M&A
  • Phân tích giá trị giao dịch (so sánh đối chiếu với các giao dịch tương tự đã thành công trong nước và quốc tế)

Do dòng vốn đầu tư vào khu vực ASEAN ngày càng gia tăng và đòi hỏi các Công ty phải có tính minh bạch cao, việc các Công ty được định giá độc lập từ một Bên thứ ba giúp giảm thiểu rủi ro xảy ra mâu thuẫn trong giao dịch cũng như đẩy nhanh và nâng cao hiệu quả đàm phán. Hiện tại ở Việt Nam, việc các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ định giá độc lập từ Bên thứ ba vẫn còn chưa phổ biến. Do đó, chúng tôi mong muốn trở thành người tiên phong trong dịch vụ này nhằm nâng cao tính minh bạch và năng lực thu hút đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam.

Khảo sát chi tiết

Chúng tôi không phải là một đơn vị kiểm toán và không thay thế vai trò quan trọng của họ trong giao dịch. Tuy nhiên, chúng tôi là những chuyên gia tài chính doanh nghiệp giàu kinh nghiệm đã làm việc lâu năm trên thị trường. Nhờ đó, chúng tôi cung cấp dịch vụ phân tích, đánh giá tình hình tài chính và xây dựng kế hoạch kinh doanh cho các doanh nghiệp trong nước, bao gồm:

  • Khảo sát chi tiết tình hình tài chính của Công ty
  • Khảo sát chi tiết tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty để nhận dạng các nhân tố chính tạo ra lợi nhuận
  • Khảo sát chi tiết cơ cấu hoạt động của Công ty để nhận biết các lợi thế và/hoặc rủi ro có ảnh hưởng tới khả năng sinh lời của Công ty trong tương lai