Asia Business Builders
ABB

Tìm kiếm thương vụ đầu tư

Đầu tư vào các thị trường sơ khai thật không dễ dàng! Ở Việt Nam, các thông tin dữ liệu có chất lượng vô cùng hạn chế. Do đó, để hỗ trợ khách hàng tìm kiếm những mục tiêu phù hợp và có những quyết định đầu tư đúng đắn, chúng tôi luôn tận dụng các mối quan hệ của mình để nhận dạng và tổng hợp thông tin cho khách hàng của mình như những người trong cuộc.

Phạm vi công việc bao gồm:

  • Tìm kiếm các cơ hội đầu tư phù hợp bằng việc nghiên cứu thị trường, đánh giá ngành và gặp gỡ các doanh nghiệp năng động nhất trong ngành
  • Sàng lọc và xác định cơ hội đầu tư phù hợp
  • Tìm hiểu cơ hội đầu tư trên cơ sở bảo mật tuyệt đối
  • Tư vấn kế hoạch tiếp cận và cơ cấu giao dịch sơ bộ
  • Tiếp cận chủ sở hữu và bộ máy quản lý để đề xuất giao dịch sơ bộ
  • Khảo sát chi tiết doanh nghiệp
  • Đánh giá lại những kỳ vọng ban đầu và hỗ trợ đàm phán các điều khoản giao dịch để nâng cao lợi ích của khách hàng trong và sau giao dịch

Chúng tôi có những ưu thế lớn trong việc tìm kiếm các cơ hội đầu tư. Chúng tôi không bị hạn chế trong một số ngành nhất định mà tận dụng các mối quan hệ rộng khắp Việt Nam để tìm kiếm các cơ hội đầu tư trong nhiều lĩnh vực khác nhau.